Update januari 2020

Wij wensen iedereen een leerzaam, gezond en bovenal gezegend 2020 toe!

Aan het begin van een nieuw jaar willen wij de volgende bijbeltekst meegeven.

‘Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.’ Romeinen 15:4-6 (NBV)

De afgelopen tijd hebben wij genoten van de kerstvakantie, maar heeft ons bestuurswerk ook zeker niet stilgestaan. We zijn druk bezig geweest met het voorbereiden van de tweede Algemene ledenvergadering en onze politiek functionaris heeft zich hard ingezet binnen de USR.

CSN activiteiten

ALV

13 januari heeft de tweede algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Met de vertegenwoordigers zijn hier de nodige dingen besproken. Zo stonden de bestuursopvolging, de werkzaamheden in de USR en de financiën op de agenda.

Kerstactiviteit

Tijdens de kerstdagen is er in samenwerking met Meet and Eat en Unique events een aantal activiteiten georganiseerd in de Studentenkerk voor de studenten die in Nijmegen waren. Dit was het tweede keer dat dit werd georganiseerd en het was wederom erg gezellig.

Universitaire Studentenraad

Vlak voor de kerstvakantie is er een verandering geweest in de samenstelling van het presidium (dagelijks bestuur van de USR). Hier is voor gekozen omdat verschillen in visie van verscheidene presidiumleden ervoor zorgden dat het presidium, en daarmee de hele USR, niet optimaal kon functioneren. We hopen met deze nieuwe samenstelling weer fris te kunnen beginnen en een effectievere medezeggenschap tot stand te kunnen brengen, zodat we het studentbelang voorop kunnen blijven zetten.

Om daarmee te beginnen zijn we bezig met een aantal voorstellen. We zijn bezig met een voorstel om het profileringsfonds (een potje geld waaruit onder andere bestuursbeurzen betaald worden) te verhogen. Hiermee hopen we dat alle studentbestuurders voldoende gecompenseerd kunnen worden voor de studievertraging die ze oplopen. Er komt ook een voorstel voor anoniem tentamineren. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er op kleine studies (waar de docenten de studenten bij naam kennen) tentamens en verslagen volledig objectief nagekeken kunnen worden.

Momenteel worden er ook gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers over het huidige BSA beleid. Aangezien de USR hier instemmingsrecht op heeft, wordt onze mening hierover ook gehoord. Het doel is om een beleid op te stellen waarin stress onder studenten, veroorzaakt door het BSA, zoveel mogelijk beperkt wordt en waarin een goede begeleiding voor studenten een belangrijke rol speelt.

Daarnaast is er een brainstormsessie geweest met vertegenwoordigers van de koepels, leden uit de USR en Dienst Marketing & Communicatie over hoe de Radboud Universiteit het actieve studentenleven kan stimuleren. We merken dat het enthousiasme voor bestuursfuncties, commissies en dergelijke terugloopt en dat er over het algemeen veel onwetendheid is bij de studenten over wat voor verenigingen en organisaties er zijn in Nijmegen en wat ze doen. We willen een campagne opzetten waarbij huidige studenten gestimuleerd worden om zich te profileren naast hun studie door deel te nemen aan het actieve studentenleven. Maar, en misschien is dit nog wel belangrijker, we willen ook toekomstige studenten (en hun ouders) voorlichten over het belang van het actieve studentenleven. Hiervoor hebben we voorlichtingsrondes gepland op open dagen en zullen we Radboud Ambassadors stimuleren om hierover te vertellen op middelbare scholen.

Dit zijn enkele voorbeelden van dingen die wij actief hebben opgepakt met de USR. We zijn daarnaast ook bezig met het bespreken van beleidsstukken die ons aangedragen worden door de universiteit. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe rookbeleid en een vraag vanuit de ondernemingsraad over transparantie wat betreft dierproeven die op de universiteit en het UMC gedaan worden.

De voorlopige datum van het symposium over de katholieke identiteit van universiteit (dat door de USR en CSN/KSN georganiseerd wordt) is inmiddels ook bekend: 14 april!

Aankomende activiteiten

Buurten bij de Buren

Het duurt nog even, maar op 27 februari zal KSN een activiteit openstellen voor de andere verenigingen.

Passionweek

We hopen met alle verenigingen een Passionweek te kunnen organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste studenten die de organisatie hiervan op zich willen nemen. Wil je hierover meer informatie? Neem dan even contact op via bestuur@csnijmegen.nl

Contact

Mail ons via bestuur@csnijmegen.nl met alle vragen, ideeën of opmerkingen, dan gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen.